Formació

Cursos Formació Fundación Tripartita

FUNDACIO TRIPARTITA

Les entitats amb personal contractat disposen d’un crèdit anual per pagar la formació d’aquestes persones provinent de les cotitzacions a la Seguretat Social, segons els pactes vigents de promoció de la formació continuada.

Aquest crèdit no s’acumula d’un any a l’altre i, en cas de no usar-lo, es perd.

Els recursos econòmics disponibles es determinen aplicant a la quantitat ingressada per l’empresa durant l’any anterior, en concepte de quota de formació professional en les cotitzacions a la Seguretat Social, un percentatge establert que varia segons la grandària de l’entitat.
Resum de les condicions tècniques generals per poder bonificar-se la formació:

  • Tenir al corrent els pagaments a la Seguretat Social i els impostos.
  • Que l’entitat tingui personal contractat.
  • Identificar l’empresa i la formació en un sistema informàtic de la Fundación Tripartita dins d’uns terminis regulats per normativa.
  • Gestionar els llistats, certificats d’assistència i qüestionaris de qualitat.
  • Fer formació d’una durada mínima de 6 hores.
  • Comptar amb l’aprovació de la representació legal dels treballadors.

Per consultar cursos i mes informació :

www.fundaciontripartita.org