P.T.P. S.L.
Informació detallada
Compravenda, intermediació, arrendament, administració, explotació en qualsevol forma de firmes rústiques i urbanes i la realitazació
de tota classe d'obres i construccions tant públiques com privades etc.